Samoan

Ole ā le ACC?

O la matou gāluega o le fesoasoani lea ina ia puipuia le tutupu o ni manua’ga, fa’apea fo’i le fesoasoani i ē o lo’o manunu’a ina ia toe fo’i vave i gāluega ma le olaga māsani i aso faiso’o.

E mafai ona talosaga e tagata ‘uma i Niu Sila le ACC mo se fesoasoani – e leai se afaina po’o le ā le matua ua iai lou soifua, pe e te faigāluega, lītaea, tagata ā’oga po’o maua se penefiti.

I le tele o matā’upu, e lē afaina pe fa’apēfea ona e manu’a – e mafai ona matou totogiina le tele o mānua’ga na tutupu i le ‘āiga, le falefaigāluega, luga o le ‘auala po’o ta’aloga.

Pe fa’apēfea ona maua se fesoasoani mai le ACC?

A e manu’a, o le mea e sili ona tāua o lou alu e va’ai se tagata faigāluega i le soifua mālōlōina (e pei o se foma’i, foma’i fa’amalositino po’o le falema’i) i se taimi vave. ‘Aua e te fa’atali ne’i i’u i se tūlaga sili atu ona leaga ou manu’aga.

E tāua le va’ai muamua o se tagata faigāluega a le soifua mālōlōina e fai ai se talosaga, ona e pau le ‘auala e mafai ai ona matou fesoasoani atu iā te oe pe’āfai ua māe’a ona fai sau talosaga mo lou manu’a. ‘Ole’ā latou lafoina mai le pepa talosaga ua ‘uma ona fa’atumu iā matou ona matou logoina atu lea o oe pe’āfai e talia lau talosaga.

O le ‘auala o la matou fesoasoani atu iā te ‘oe

‘Āfai e talia lau talosaga, e tele ina mafai ona matou totogiina togafitiga ma ‘avatu ni isi ‘au’aunaga e fa’atatau i ou manu’aga ina ia fesoasoani e toe maua lou mālosi. O le fesoasoani e te maua e faalagolago i lou manu’aga ma ou mana’oga patino, ‘ae mafai ona aofia ai:

Togafitiga

E mafai ona matou fesoasoani i le tele o tau ‘ese’ese a le falema’i ma ni isi tau o togafitiga, e aofia ai le va’aiga o le foma’i, togafiti mai tagata ‘ese’ese o le soifua mālōlōina, ta’otoga, fā’ata ma tau o talavai.

Tausiga i le fale

‘Āfai o fa’alētonu le tausiga o oe i le fale talu mai lou manua’ga, e mafai ona matou fa’atonuina ni fesoasoani ‘ese’ese e pei o fe’au i le fale, va’aiga fa’apitoa o oe ma le tausiga o tamaiti.

Tūlaga o lau gāluega

E ono mafai ona matou totogiina au taui i vaiaso ta’itasi (tupe maua māsani) pe‘āfai e tatau ona e lē toe faigāluega ona o ou manu’aga. ‘Āfai e talafeagai, e mafai fo’i ona matou fa’atonuina ni fuafuaga toe fa’afo’isia ai le mālosi e fesoasoani mo lou toe fo’i i lau gāluega.

Peita’i, o ni isi taimi o le vave ona toe fo’i i le gāluega e mafai ona fesoasoani i le vave ona e mālosi. E ono tatau ona sui gāluega olo’o e faia i le falefaigāluega se’ia e mālosi lelei, pe galue muamua fo’i mo ni nai itūlā. ‘A’o le va’ai mamao, e mafai ona lelei mo lou soifua mālōlōina, o ou lava lagona mitamita iā te oe ma fesoasoani fo’i ina ia iai pea se tupe o maua mai.

Malaga ma le fo’I mai i nofoaga e tatau ona e alu i ai

‘Āfai e mana’omia lou malaga i le gāluega po’o togafitiga, e mafai ona matou totogiina le tau o le ta’avale ma i ni Isi tūlaga, o se nofoaga e te nofo ai fo’i i le pō

Manua’ga matuiā

‘Āfai ua iai se fa’aleagaina tūmau pe ua iai ni gāoioiga ua tau lē mafai ona e faia na’o oe ona o lou manu’a e mafai ona matou fesoasoani e faia ni fetu’una’iga o lou soifua fa’aleagaina.

‘Afai ua maliu se tasi ona o manu’aga

E iai ni tupe mauafua pe‘āfai e te maliu po’o se tasi o lou ‘āiga ona o manu’aga.

Fautuaga fa’aleaganu’u fa’apea lagolago

E iai faufautua fa’aleaganu’u Samoa e mafai ona fa’amatala’upu i le gagana, fautuaga fa’aleaganu’u ma le lagolago i le ‘aufaigāluega a le ACC. O nei faufautua e fesoasoani i le ‘aufaigāluega ina ia toe fa’afo’i le mālosi ma lagolago i tagata i ala talafeagai fa’aleaganu’u.

O tagata faufautua a le Pasefika e iā i latou le tomai fa’aleaganu’u ma le gagana i le ACC ina ia fesoasoani i le ‘aufaigāluega a le ACC pe’ā fesoasoani i tagata mai le Pasefika. O lo’o iai faufautua a Samoa, Toga ma le Atu Kuki olo’o fesoasoani i le ‘aufaigāluega ‘uma a le ACC i so’o vāega o le atunu’u.

E te fia mālamalama atili?

A iai ni isi au fesili e uiga i fesoasoani a le ACC mo le toe maua o lou mālosi mai manu’aga, telefoni mai matou i le telefoni e leai se totogi 0800101996. E iai a matou fa’amatala’upu e mafai ona fesoasoani i la ta talanoaga ina ia tatou femālamalamaa’i.

Mō le silasila ma le tōina mai o nei lōmiga i le gagana Samoa, taga’i i le pito o lomiga.

Last reviewed: 3 March 2015